Training

ISO Training

ความโดดเด่นในการอบรม โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการทำ Workshop และ Case Study ที่ตรงกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมของผู้เข้าอบรม ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติ ประยุกต์ แก้ปัญหาที่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางสากล
รูปแบบการอบรม

  • In-House Training 
  • Virtual Training / Online training  
  • Public Training  
 

** Update Training List สำหรับปีหมูทอง 2021

หากท่านสนใจหลักสูตรใด กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การอบรม @qtimeconsult

 **เพื่อให้เนื้อหาหลักสูตรและการอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรมมากยิ่งขึ้น กรุณาแจ้ง :

 ♠ กลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม ♠ วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

♠ เนื้อหาหลักสูตรหรือทักษะที่ต้องการเน้นกับผู้เข้าอบรมได้มีความชำนาญยิ่งขึ้น

 

Online consulting bottom

 

Online Training อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการเรียนรู้ ตามเนื้อหาการอบรม ทีมที่ปรึกษา

และวิทยากร ยินดีจัดเป็นการอบรมในรูปแบบ Online โดยไม่ลดเนื้อหา คุณภาพ และอรรถรส

ของการเรียน อบรม

 

How to online training? ผู้เข้าอบรมกำหนดวัน เวลาที่สะดวก แจ้งทางทีมบริการ

เพื่อจัดทำ Schedule & timing ที่เหมาะสม

 

นอกจากนี้ บริษัทคิวไทม์ฯ ยังมีบริการออกแบบหลักสูตร เนื้อหา แนวทางการอบรม

และ Coaching ตามที่ท่านต้องการ ยินดีสำรวจให้คำแนะนำ ณ สถานประกอบการ

ของท่าน

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000