ข้อกำหนด GMP และ GMP-ASEAN Cosmetic

โครงสร้างข้อกำหนด GMP –ASEAN Cosmetic และ GMP อย. (2537)

โครงสร้างข้อกำหนด GMP –ASEAN Cosmetic และ GMP อย. (2537)

ASEAN GMP Cosmetic

GMP (2537)

1. บทนำ (Introduction)

1.บทนำ

2. บุคลากร

3. บุคลากร  (Personnel)  

3.สถานที่ผลิต (Premise)

4. สถานที่ผลิต (Premise)  

4. อุปกรณ์เครื่องมือ  (Equipments)

6. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

5. สุขลักษณะและสุขอนามัย

5. การสุขาภิบาล

6. การดำเนินการผลิต

8. การดำเนินการผลิต

7. การควบคุมคุณภาพ

9. การควบคุมคุณภาพ

8. เอกสาร

10. เอกสารการผลิต

9. การตรวจสอบภายใน

11. การตรวจสอบด้วยตนเอง

10. การเก็บ

7. วัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ

11. ผู้ผลิตและผู้วิเคราะห์ที่เป็นคู่สัญญา

13. บันทึกการจำหน่าย

12. เรื่องร้องเรียน

14. ข้อร้องเรียนและรายงานการแพ้

     เครื่องสำอาง

13. การเรียนคืนสินค้า

12. เครื่องสำอางเรียกคืน

15. เครื่องสำอางคืน 

14.คำศัพท์เทคนิค

2. นิยาม คำศัพท์  

15. เอกสารอ้างอิง (Reference)

-

** ตารางเปรียบเทียบข้างต้นนี้ เป็นการเปรียบเทียบโดยข้อกำหนดหลัก 

     ควรต้องศึกษาและพิจารณาในเนื้อหาข้อกำหนดเพิ่มเติม

หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง

การอบรม GMP -ASEAN Requirements Training  [ดูรายละเอียดหลักสูตร]

Integrated Management Standards Training (GMP & ISO22716& ISO9001)  

  • Traceability  ระบบการสอบกลับได้สินค้าและวัตถุดิบ
  • Verification and Validation การตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
  • Process Validation ตรวจรับรองความถูกต้องในกระบวนการ
  • Internal Auditor Training
  • Integrated Management System Training  (ISO 9001/GMP)

 

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา 

1.  Initial Review การสำรวจโครงสร้างสายการผลิตให้สอดคล้องกับ GMP

2.  ASEAN GMP Cosmetic Requirements Training  [รายละเอียดหลักสูตร]

3.  Consult : กระบวนการผลิต (Planning, Production,Packaging & Label, QC,QA)  

4.  Consult : กิจกรรมสนับสนุน (Resources ,Puchasing, Customer contract) 

5.  Consult : กิจกรรมด้านคุณภาพ (CAPA, Management Review) 

6.  Consult : การปฏิบัติงาน ด้านสุขาภิบาลและสุขลักษณะ

7   Consult : การวิเคราะห์  การทวนสอบและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์

8.  Consult & Follow up การปรับปรุงโครงสร้าง  การผลิต

9.  Consult : Label vs Packaging   กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง   

9.   Document system Management  ระบบการจัดการเอกสาร 

10. Internal Auditor Training  การอบรมการตรวจประเมิน ตัวอย่าง Audit Checklist

11  Internal Audit Performance การดำเนินการตรวจ

12  Corrective and Preventive action (CAPA)

13. การสรุปทบทวนผลการจัดการระบบ

14. เตรียมยื่นขอการรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแล

15. กรอกแบบฟอร์ม เพื่อยื่นขอการรับรองระบบ GMP

16. ตรวจสอบโดย 3rd Party  หรือ อย.(ในกรณีที่ยื่นขอการรับรอง GMP) 

17. ดำเนินการตรวจ  แก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่สอดคล้อง

 

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000