Blog

Medical Device Software

Software Validation

ซอฟท์แวร์เครื่องมือแพทย์  

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เครื่องมือแพทย์ได้รับการพัฒนา เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย และหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญคือระบบซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตหรือออกแบบ ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ใช้ร่วมกับฮาร์ดแวร์เครื่องมือแพทย์   

ในกรณีที่บริษัทผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์โดยมีซอฟท์แวร์ใช้ประกอบในเครื่องมือแพทย์ เช่น ซอฟท์แวร์เครื่องช่วยฟัง  ซอฟท์แวร์วัดสัญญาณชีพ   หากเป็นซอฟท์แวร์ที่มีวัตถุประสงค์ ในรูปแบบนี้  บริษัท ต้องดำเนินการตรวจรับรองความถูกต้อง หรือ Validation ตามแนวทาง Guidelines  IEC 62304  ตลอดวงจรชีวิตของซอฟท์แวร์ (Software lifecycle)

Medical Device Software คืออะไร

ซอฟท์แวร์ ที่อาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ  รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อื่น ๆ เป็นซอฟท์แวร์ทางการแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป ซอฟต์แวร์ที่ให้พารามิเตอร์ที่เป็นอินพุตสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ฮาร์ดแวร์อื่นหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การวางแผนการรักษาที่ให้ข้อมูลที่ใช้คือซอฟต์แวร์เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์

ซอฟต์แวร์เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อาจเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ เป็นซอฟต์แวร์

การจัดระดับซอฟท์แวร์ตามความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์ 

(Risk Classification of Software)  

Software validation

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ISO13485 Standards

IEC 62304  Software Lifecycle 

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000