ISO Standards

ISO9001:2015

การปรับปรุงมาตรฐาน ISO9001:2015 ให้ดูเป็นระบบบริหารมากยิ่งขึ้น โดยการกำหนดบริบทขององค์การ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดกลยุทธ์ด้านคุณภาพ

ISO 9001:2015

0. บทนำ

1. Scope ขอบเขต

2. Normative References

3. Terms and Definitions

4. Context of the Organization บริบทขององค์กร **

5. Leadership การนำองค์กร

6. Planning การวางแผน**

7. Support สนับสนุน

8. Operations การปฏิบัติการ

9. Performance Evaluations การประเมินประสิทธิภาพ

10.Improvement การปรับปรุง

ดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดการอบรม

ความสำคัญ Annex SL :Framework สำหรับ MSS -Management System Standard กำหนดให้ ระบบบริหารที่จะมีการประกาศใหม่ มีรูปแบบและโครงสร้างข้อกำหนดเหมือนกัน (Format and Clause) MSS ที่กำหนดใน Annex SL แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ข้อกำหนดเพื่อขอการรับรอง หรือ ที่คุ้นเคย Requirements และ มาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทาง หรือเรียกว่า Guidelines

ตัวอย่าง เครื่องมือการวิเคราะห์บริบทองค์กร PEST & SWOT

Image
PEST หรือ PESTEL analysis (Political -Economic -Social -Technology)

สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการบ่งชี้ประเด็นบริบทขององค์กรจากภายนอก โดยพิจารณาใน P-E-S -T ให้ครบ (หรือสามารถใช้ PESTEL ก็ได้เช่นกัน) การวิเคราะห์ประเด็น & ปัจจัยที่มีผลกระทบหรือมีอิทธิพลกับองค์กร.
ถึงแม้ปัจจัยต่างๆ ที่ได้จาก PEST analysis. องค์กรไม่สามารถควบคุมแก้ไขได้. แต่ก็สามารถที่จะมองหาโอกาสและประโยชน์จาก ปัจจัยเหล่านี้ได้. และที่สำคัญคือวางแผนป้องกันและการวางแผนบริหารความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

Image
SWOT analysis

เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่นำมาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ บริบทภายในขององค์กร หรือ Internal context of organization ตามข้อกำหนดใหม่ของ ISO9001:2015. คือ ดึงจุดแข็ง (Strengths), ระบุจุดอ่อน (Weeknesses). มองหาโอกาส (Opportunities). และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค(Threats) ต่อระบบบริหารและตลอดวงจรการผลิต การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT นี้นำไปกำหนดกลยุทธ์ในระบบบริหาร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้วย

ISO14001:2015 Environmental Management System (EMS)

ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปประยุกต์ได้ทุกองค์กร โดยเริ่มพิจารณาจากการกำหนดนโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรจะต้องระบุประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects) ต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมขององค์กร แล้วจัดลำดับความรุนแรงหรือประเด็นที่มีนัยสำคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน และนำประเด็นเหล่านี้มาเข้ากระบวนการจัดการ เพื่อวางแผนควบคุม หรือลดมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนวางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังมีมาตรฐานหรือสัญลักษณ์สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางลดมลพิษ หรือควบคุมภาวะโลกร้อน เช่น Carbon Reduction Label, ISO14065 ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก, Green Label , CO2 Label, ECO Label, CDM และอื่นๆ

ISO 14001:2015 มาตรฐานที่ได้มีการประกาศใช้ในปี 2015 การปรับปรุงมาตรฐานปี 2015 มีโครงสร้างข้อกำหนดตาม ISO 9001:2015 คือ ข้อกำหนดที่ 1-3 บทนำ และข้อกำหนดที่ 7-10 เป็นข้อกำหนดของมาตรฐาน

1. ขอบเขต

2. การอ้างอิง

3. คำศัพท์และความหมาย

4. บริบทขององค์กร

5. ความเป็นผู้นำ

6. การวางแผน

7. การสนับสนุน

8. การปฏิบัติการ

9. การประเมินผล

10. การปรับปรุง

 

Download

ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนด ISO14001:2015 & ISO14001:2004
ข้อกำหนด ISO14001:2015 ฉบับภาษาไทย


Training

การอบรมข้อกำหนด ISO14001:2015 (EMS Requirements)
การอบรม ISO14001:2015 Internal Audit Training

**เกร็ดความรู้เรื่องการใช้ 3P ในการตรวจประเมินติดตามภายใน (Internal Audit) : EP3 -3P for Internal audit

 

Integrated Management System - IMS

การนำระบบการจัดการทั้ง 3 ระบบมาควบรวมกันเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดความซับซ้อนด้านเอกสาร, ระบบ,ประหยัดงบประมาณและเวลา รวมถึงกำลังคน ในการควบรวมระบบริหาร ข้อดีอีกประการหนึ่งคือสามารถ สร้างความชำนาญให้ทีมงานได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการ หรือในองค์กรจะประยุกต์ใช้ระบบต่าง ๆ มากกว่า 1 ระบบการจัดการ

 

ระบบการจัดการที่สามารถควบรวมระบบ (Integrated Management System-IMS)

  1. นโยบาย (Policy)
  2. การวางแผน (Planning)
  3. การดำเนินงาน (Implementation)
  4. การตรวจสอบและการแก้ไข (Checking and Corrective action)
  5. การทบทวนและการพัฒนา (Management Review)

การควบรวมระบบ ยังสามารถรวมถึงระบบ ISO13485 /SA8001 / AS9100 / GMP Codex / ASEAN GMP cosmetic /HACCP / และมาตรฐานอื่น ๆ

 

แนวทาการให้คำปรึกษาและการอบรม ทีมที่ปรึกษาจะพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมค์กร การผลิต และระบบที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างสูงสุด

ติดต่อสอบถามแนวทางการดำเนินการและขอข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ ฝ่ายขายและการตลาด Hotline: 089 485 1991, 081 713 3450

Our Services

Training Services

Consultancy Services

Improvement Services

Q Time Consulting เป็นทีมที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มายาวนาน ให้บริการทั้งการอบรม การให้คำปรึกษาและโค้ชชิ่ง ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำประยุกต์ใช้งานได้จริง

Contacts

  info@qtimeconsult.com

  +662 965 5181, 081 713 3450, 089 485 1991

   +662 965 5182

   68/858 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000