menutext 01menutext 02menutext 03menu2 04menu2 05menutext 06menu2 07menutext 08menutext 09
Consultation, Training, Improvement System and Product Safety Standards
Contact US +66 2965 5181
ISO13485 consult Activities
FAMI QS
GDPMD Training
Photo FAMI QS  GMP for Feed
ISO 9001:2015 Training
อบรมข้อกำหนด ISO 13485: 2016
Internal Audit training
ISO 13485  and GMP for Medical devices

Qtime Consulting

กิจกรรมของเว็บไซต์

Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.49 by qtimecompany
risk-management-for-medical-devices-iso149712019Risk Management  การบริหารความเสี่ยง     ในปัจจุบันมาตรฐานบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้ปรับเปลี่ยน Version...
11221
Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.45 by qtimecompany
risk-managementRisk Management  ;- ISO31000 ISO14971, FMEA     ISO31000:2018 Risk Management   การบริหารความเสี่ยง    "Risk Based...
12064

175481965820977.1457.1229450869

 

  • AMDD /CSDT 
  • กฎหมายเครื่องมือแพทย์

 

 

AMDD เป็นความตกลงที่กำหนดกรอบกฎหมายในการควบคุมกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เครื่องมือแพทย์ที่จะวางจำหน่ายในภาคพื้นอาเซียนมีคุณภาพและความปลอดภัย  ดังนั้น ผู้ผลิต ผู้นำข้า ผู้จัดจำหน่าย  เครื่องมือแพทย์จึงต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมาย AMDD

 

1. CSDT (Common Submission Dossier Template)  การจัดทำและการขึ้นทะเบียนเอกสารผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ยื่นยันประสิทธิภาพ และความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ มีข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตาม CSDT เช่น

 

-  Essential Principle-EP หลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและสมรรถนะการทำงานของเครื่องมือแพทย์  รวมถึงต้องแสดงความสอดคล้อง (Conformity) เช่น แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (Device Description)  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Harmonized Standards and Regulations)   สถานที่ผลิตสอดคล้องมาตรฐานสากล (หรืออย่างน้อยตามมาตรฐาน GMP-Good Manufacturing Practice) เช่น  ISO 13485   เป็นต้น 

 

- รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ เช่น ลักษณะทั่วไปและหลักการทำงาน ข้อบ่งใช้ รายละเอียดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ (Raw Materials)

 

- Verification and Validation เอกสารสรุปการทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ เช่น Biocompatibility ตามมาตรฐาน ISO 10993, การจัดการบริหารความเสี่ยง โดยอ้างอิง ISO 14971,  IEC60601-1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือมีกำลัง

 

- วิธีการทำลาย การทำให้สิ้นสภาพ และการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้ (Disposal) 

  

2.  ISO13485    มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้ ตลอดจนขอการรับรองระบบมาตรฐานนี้มากขึ้น เน้นการบริหารจัดการระบบคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

 

3. GDP (Good Distributor Practice) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์  คือ การปฏิบัติการกระจายสินค้า หรือรวมถึงการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ โดยเป็นแนวทางการปฏิบัติ เช่น การจัดการอาคารประกอบการ คลังสินค้า การจัดเก็บ ยานพาหนะและอุปกรณ์ ภาชนะเพื่อการขนส่งสินค้าและการแสดงฉลากปิดกำกับการขนส่ง และการจัดส่ง เป็นต้น

 

Regulatory Requirements :  GDPMD  **ฉบับร่างสำหรับ GDP โดย อย. (25 ข้อกำหนดย่อย) 

Part 1 : Preliminary  บทนำ

Part 2 : Organization and GDPMD Regulatory compliance system   องค์กรและระบบการจัดการ

Part 3 : Establishment Responsibilities  การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

Part 4 : Resource Management  การบริหารทรัพยากร

Part 5 : Supply Chain and Device Specific  ห่วงโซ่อุปทานและข้อกำหนดเฉพาะ

Part 6 : Surveillance and Vigilance  การตรวจติดตามและการเฝาระวัง 

 

สำหรับข้อกำหนด GDP สามารถให้ยกเว้นหรือการไม่ประยุกต์ข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีกิจกรรมนั้นๆ ได้เช่นเดียวกับ ISO 13485  หรือ ISO 9001 

 

4. GCP(Good Clinical Practice) การปฏิบัติการวิจัยคลินิกหรือข้อมูลทางการแพทย์   เป็นมาตรฐานสากลด้านจริยธรรม และวิชาการสำหรับวางรูปแบบ ดำเนินการ บันทึก และรายงานการวิจัยทางคลินิก ประกอบด้วย : นิยามคำศัพท์ คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจำสถาบัน, คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ ผู้วิจัย ผู้ให้ทุนวิจัย โครงร่างการวิจัยทางคลินิกและส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย เอกสารคู่มือวิจัย เอกสารสำคัญสำหรับการดำเนินการวิจัยทางคลินิก

 

 

5. Post Marketing Alert System (PMAS) ระบบการเตือนภัยหลังเครื่องมือแพทย์วางตลาด ให้มีการรายงานแจ้งเตือนในการประชุมทุกครั้ง, การจัดทำขั้นตอนการเผ้าระวัง (Vigilance system) การจัดทำรายงาน Incident Report, และ การปฏิบัติการแก้ไข (FSCA)  

 

จากแนวทางและมาตรฐานข้างต้นจะครอบคลุมทุกกิจกรรมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ คือ ผลิต  นำเข้า  ผู้จัดจำหน่าย  ซึ่งผู้ประกอบการเลือกที่เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ทั้งกฎหมายไทยและอาเซียน เพื่อเพิ่มเศักยภาพและความพร้อมการส่งออก  

 ข้อกำหนดและกฎหมายที่กำลังทยอย นำออกประกาศ หรือบังคับใช้นี้  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ การบริหารระบบคุณภาพ  รวมถึงความปลอดภัย  ซึ่งสามารถปฏิบัติใช้แบบควบรวม หรือ แบบบูรณาการได้   ในเชิงของการให้คำปรึกษาเช่นเดียวกัน สามารถให้คำปรึกษาระบบ ISO 13485, GMP และการทำ CSDT File   การศึกษาข้อกำหนด  และการพัฒนาระบบไปพร้อมในคราวเดียวกัน    สอบถามรายละเอียดและวางแผนการพัฒนาระบบที่ @qtimeconsult 

 

 

 

 

hr1

Qtime Consulting

กิจกรรมของเว็บไซต์

Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.49 by qtimecompany
risk-management-for-medical-devices-iso149712019Risk Management  การบริหารความเสี่ยง     ในปัจจุบันมาตรฐานบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้ปรับเปลี่ยน Version...
11221
Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.45 by qtimecompany
risk-managementRisk Management  ;- ISO31000 ISO14971, FMEA     ISO31000:2018 Risk Management   การบริหารความเสี่ยง    "Risk Based...
12064

Newsletter