menutext 01menutext 02menutext 03menu2 04menu2 05menutext 06menu2 07menutext 08menutext 09
Consultation, Training, Improvement System and Product Safety Standards
Contact US +66 2965 5181
ISO13485 consult Activities
BRC Food Issue 7
GDPMD Training
Photo FAMI QS  GMP for Feed
ISO 9001:2015 Training
อบรมข้อกำหนด ISO 13485: 2016
Internal Audit training
ISO 13485  and GMP for Medical devices

Qtime Consulting

กิจกรรมของเว็บไซต์

Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.49 by qtimecompany
risk-management-for-medical-devices-iso149712009Risk Management for Medical Devices- ISO14971:2007 (EN ISO14971:2012) ...
8662
Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.45 by qtimecompany
risk-managementRisk Management  "Based -Thinking"    ISO31000:2018 Risk Management   การบริหารความเสี่ยง    "Risk Based Thinking" ...
9543

175481965820977.1457.1229450869

 buttons ok_xlFood Safety Standards 

 

GMP - Good manufacturing Practice คือ ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร  ผู้ผลิตที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร (Supply Chain) สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ เพื่อเป็นพื้นฐานควบคุมในกระบวนการผลิต   ซึ่งในปัจจุบันจะพบว่ามี GMP 2  รูปแบบ คือ GMP ตามที่กฎหมายกำหนดบังคับใช้ (ในหมวดอาหารบางประเภท) โดยกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อกำหนดไว้ 6 หัวเรื่อง  และอีก GMP คือ GMP –Codex  เป็นมาตรฐานยอมรับกันในระดับสากล มีข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก GMP กฎหมายอีก 4 หัวเรื่อง

 

HACCP  Hazard Analysis and Critical Control Point  คือ มาตรฐานสากลที่ เน้นในเรื่องการจัดการอันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องงควบคุมในอาหาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกับ GMP กล่าวคือ ในห่วงโซ่ของการผลิตอาหาร ควบคุมการปนเปื้อนหรืออันตรายจาก สารเคมี จุลรินทรีย์ และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ   ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ การตรวจรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ   กระบวนการผลิต การบรรจุ การทดสอบ การขนส่ง จนกระทั่งถึงผู้บริโภค ในปัจจุบันผู้ผลิตอาหารจะประยุกต์ใช้ทั้ง GMP และ HACCP ควบคู่กัน

 

BRC- British Retail Consortium ป็น มาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาโดยกลุ่มผู้ค้าปลีกในประเทศอังกฤษ เพื่อใช้ในการจัดการกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มตลอดห่วงโซ่การส่งมอบอาหาร (Food Supply Chain) โดยข้อกำหนดของ BRC สามารถใช้มาตรฐานอื่นเป็นพื้นฐานหรือปรับเข้ากันได้ เช่น ระบบ GMP, HACCP, ISO9001:2015 , BRC มีข้อกำหนดsหลักหรือที่สำคัญ 7 ข้อใหญ่ คือ Commitment & Continual improvement,  HACCP System, Quality Management System, Site Standards, Product Control, Process Control และ Personnel

 

BRC Food Issue 7 ฉบับปรับปรุงใหม่ ประกาศใช้ ในปี 2015 และจะสามารถให้การรับรองได้โดย Certified Body ในเดือน กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

 

416A588E 3F57 4EB9 8B25 8E28C5CCEE66

 ดังนั้นผู้ผลิตที่ต้องการจัดทำ BRC จึงสามารถนำระบบการจัดการเดิมมาประยุกต์ใช้ได้โดยพิจารณาและปรับปรุงตามข้อกำหนดเฉพาะ BRC Issue 7    

 1)  การควบคุมฉลาก (Labelling Control)  & การบริหารผู้ขาย  (Supplier Management) ทั้งนี้เพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงจากวัตถุซึ่งรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ด้วย

2)  ระบบการสอบกลับได้ ( Traceability)

3)  Authenticity  วัตถุดิบที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายสูง ต้องการผลการทดสอบ 

4)  Extended risk zone concept

5)  Customer requirements and communication

6)  Additional Voluntary Module

7)  การประเมิน (Evaluation System)  การให้คำแนนจากผลการตรวจรับรองจาก Certified Body จากเกรด "A"  สู่  "AA" มีการปรับปรุงระบบอย่างต้อเนื่องและได้ NC น้อยกว่า 5  NC

  • การตรวจแบบ Annoucement  &   Unanoucement
  • Training Course  :  BRC Issue 7 Requirements & Implementation training (การอบรมข้อกำหนดและนำไปปฏิบัติใช้สำหรับ BRC Version7) 
  • ตัวอย่าง Checklist "Self Assessment Checklist"  สำหรับการตรวจระบบด้วยทีมงาน BRC ภายในและเตรียมการตรวจรับรองจาก CB

 

ISO22000– Food Safety Management System (FSMS) ระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารปลอดภัย เป็นมาตรฐานที่นำระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GMP HACCP BRC  IFS และ SQF มาควบรวมกันเพื่อสะดวกในการประยุกต์ใช้ และการยอมรับในระดับสากล   เป็นมาตรฐานที่ไม่บังคับใช้   เนื้อหาของข้อกำหนดใช้ ISO9001 เป็นพื้นฐานด้านการจัดการและนำมาตรฐานอาหารปลอดภัยมาเป็นแนวทางการจัดการ   หรือกล่าวโดยรวมคือ แบ่งเนื้อหาข้อกำหนดเป็น 3 ส่วน    1)  โปรแกรมการจัดการพื้นฐานเช่น โครงสร้าง อุปกรณ์เครื่องมือ กระบวนการผลิต โดยอาจนำระบบ GMP หรือ GAP มาเป็นแนวทาง 2) การควบคุมจุดวิกฤตโดยนำ HACCP มาใช้ในการควบคุม และ 3)  ISO9001 ข้อกำหนดที่กำหนดในเรื่องการบริหารจัดการ   

ISO22000  สามารถนำมาใช้ได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร (Supply Chain) และได้ทั้งขนาดองค์กรเล็ก หรือใหญ่ โดยไม่ซับซ้อน 

ISO 22000 ข้อกำหนดยังเป็นพื้นฐาน หรือการเชื่อมโยงไปมาตรฐานอื่น ๆ เช่น FSSC 22000   

FSSC22000

FSSC22000 มาตรฐานอาหารปลอดภัยอีกมาตรฐานใหม่ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO22000 :2005 และ BSI-PAS220:2008 (BSI-PAS 220: BSI-PAS 220: 2008, Prerequisite programmes on food safety forfood manufacturing (Publicly Available pecification of the British Standards Institution). Where BSI-PAS 220 is stated, ISO/TS 22002-1 can be read)

 

ISO/TS220002 -1:2009 หรือ PRP - Prerequisite programmes เป็นข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัยของอาหารในเรื่องการจัดทำ แนวทางการปฏิบัติ และดูแลรักษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน Food Safety เช่น ISO 22000 กำหนดในเรื่อง PRP ในข้อกำหนด 7. ในปัจจุบันมาตรฐาน FSSC 22000 ได้ยกเลิก PAS 2200 และใช้แนวทางตาม  ISO/TS22002-1  แทน  

 

 เนื้อหาข้อกำหนด โดยรวมสอดคล้องกับการจัดการระบบตาม GMP  เช่น  สุขลักษณะพื้นฐาน,  สถานที่ผลิตและพื้นที่ในการปฏิบัติงาน   ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ (Utilities;-air, water, energy)   เป็นต้น  

 

ISO/TS22002  มีข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรม คือ 

             Part 1  -Food Manufacturing

             Part 2  -Catering

             Part 3  -Farming

Part 4 - Food packaging Manufacturing 

Part 5- Transport & Storage 

Part 6- Feed Production

 

ISO/TS22002-1  โปรแกรมสุขลักษณะขั้นพื้นฐาน  ข้อกำหนดครอบคลุม 18 เรื่อง 

1.Scope
2.Normative references
3.Terms and definitions
4.Construction and layout of buildings
5.Layout of premises and workspace
6.Utilities – air , water , energy
7.Waste disposal
8.Equipment suitability, cleaning and maintenance
9.Management of purchased materials 
10.Measures for prevention of cross contamination
11.Cleaning and sanitizing
12.Pest control
13.Personnel hygiene and employee facilities
14.Rework
15.Product recall procedures
16.Warehousing
17.Product information / consumer awareness
18.Food defense , biovigilance and bioterrorism

buttons ok_xlOur Services   : 

            Training Service  Consulting Service

             Training Services ;-

             Food  Standards

               -  Requirements Training

               -  Internal Auditor Training

Consulting Services  ;-

การให้คำปรึกษา Food Safety

   -  Factory Design, GMP review

   -  System Development

 

 

hr1

Qtime Consulting

กิจกรรมของเว็บไซต์

Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.49 by qtimecompany
risk-management-for-medical-devices-iso149712009Risk Management for Medical Devices- ISO14971:2007 (EN ISO14971:2012) ...
8662
Written on 24 ธันวาคม 2011, 09.45 by qtimecompany
risk-managementRisk Management  "Based -Thinking"    ISO31000:2018 Risk Management   การบริหารความเสี่ยง    "Risk Based Thinking" ...
9543

Newsletter